Komik Islami

Karya: Zahrina Aufiya Kamila, siswa kelas X-B, Juara I Lomba Komik Islami tingkat Jawa Timur 2016